Leveringsvoorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden Engelsman Optiek & Auditiek te Winsum

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de hoorhulpmiddelen en accessoires tussen StAr geregistreerde audiciens en hun cliënten , voor zover niet anders bepaald in regelingen met uitvoeringsorganen van de AWBZ. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen.
2. Inlichtingen
Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Engelsman Optiek & Auditiek de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Engelsman Optiek & Auditiek de informatie te verstrekken, die omtrent de betreffenden bepalingen in zijn zorgpolis daaronder zijn begrepen.
3. Levertijden
Voor zover opgenomen, is de overeengekomen levertijd slechts een benadering zodat, Engelsman Optiek & Auditiek gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. Tenzij anders is overeengekomen, is de cliënt gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten in geval van annulering van een door hem gedane bestelling.
4. Prijzen en prijswijzingen
Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in de offerte van Engelsman Optiek & Auditiek. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting. Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten doch nog niet is afgewerkt, is Engelsman Optiek & Auditiek bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen, tenzij zulks een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel de cliënt in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

5. proefperiode
Indien Engelsman Optiek & Auditiek, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie Engelsman Optiek & Auditiek tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan de zaken aan Engelsman Optiek & Auditiek te vergoeden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van het hoortoestel kan vrijwillig worden afgedekt door het afsluiten van een hoortoestelverzekering. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van de cliënt en zijn niet inbegrepen in de offerte van Engelsman Optiek & Auditiek. De aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekte zaken dienen binnen drie maanden na ontvangst aan Engelsman Optiek & Auditiek te worden teruggegeven tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van bovenvermelde termijnen worden de in bruikleen verstrekte zaken geacht door de cliënt te zijn gekocht, waarna Engelsman Optiek & Auditiek de zaken zal factureren. Engelsman Optiek & Auditiek zal de kosten voor op maat gemaakte oorstukjes in rekening brengen in geval van annulering van de overeenkomst. Kosten welke door de cliënt gemaakt voor de aanschaf van een onderhoudspakket zullen in geval van een annulering van de overeenkomst tijdens de proefperiode worden terugbetaald met een inhouding van € 35.00 voor behandelings- en administratie kosten.

6. Eigendomsrecht
Tot aan de algehele voldoening van alle door de cliënt verschuldigde betalingen uit hoofde van de overeenkomst, behoudt Engelsman Optiek & Auditiek het eigendom van alle geleverde zaken. Cliënten dienen Engelsman Optiek & Auditiek onverwijld in te lichten, indien er op enigerlei wijze inbreuk dreigt te worden gemaakt op de eigendomsrechten van Engelsman Optiek & Auditiek. Gerepareerde zaken mogen worden achtergehouden totdat de reparatieprijs is voldaan.
7. Betalingen
Het aan Engelsman Optiek & Auditiek verschuldigde bedrag dient direct na een succesvolle afronding van de proefperiode en daarmee het definitief worden van de aflevering, respectievelijk na het verrichten van de diensten, contant of per pin te geschieden onder aftrek van hetgeen Engelsman Optiek & Auditiek bij de zorgverzekeraar van de cliënt in rekening kan brengen. Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek –blijkens diens opgave- niet aan Engelsman Optiek & Auditiek voldoet of een lager bedrag uitkeert, zal deze het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt in overleg met Engelsman Optiek & Auditiek een factuur mee krijgt dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na de datum van de factuur. Indien de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in gebreke, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Engelsman Optiek & Auditiek is gerechtigd vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te berekenen, alsmede de ter zake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten welke minimaal 15 % van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 100,00. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Engelsman Optiek & Auditiek zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

8. Garantie
Engelsman Optiek & Auditiek verleent aan de cliënt een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant/importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekt garantiebewijs. Door de clïënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan Engelsman Optiek & Auditiek erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van Engelsman Optiek & Auditiek – gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat Engelsman Optiek & Auditiek in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen. Engelsman Optiek & Auditiek is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet StAr-geregistreerde audicien. Evenmin kan Engelsman Optiek & Auditiek aansprakelijk worden gehouden voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan, voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft. Tevens zorgt Engelsman Optiek & Auditiek voor een alternatieve kijk oplossing indien de door client aangeschafte kijk oplossing niet voldoet. Indien client afziet van een geboden alternatief zal er nooit sprake zijn van restitutie. Tevens dient client mee te werken aan een oplossing. Ziet client af van medewerking dan vervallen alle door client opgebouwde rechten.

9. Geschillen
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nerderlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van deze overeenkomst, die niet in minnelijk overleg en ook niet door het ombudsteam zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.